Algemene voorwaarden Bo-Chic

Ondernemingsgegevens

Maatschappelijke zetel:
BO - CHIC
Ruddershovestraat 7
9620 Zottegem

0498 80 28 03
info@bo-chic.be

BTW: BE0525.658.242

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Bo – Chic, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Ruddershovestraat 7, 9620 Zottegem, BTW BE 0525.658.242 biedt haar klanten de mogelijkheid om modeartikelen uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Bo – Chic moet de klant deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Bo – Chic aanvaard zijn.

Een overeenkomst komt pas tot stand nadat uw bestelling door Bo – Chic per e-mail is bevestigd.

Te allen tijde behoudt Bo – Chic het recht de Voorwaarden te veranderen.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, steeds inclusief btw en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen, prijswijzigingen en tikfouten voorbehouden.

De prijzen in de webshop zijn dezelfde als in de winkel. Het kan dat er kortingsacties in de winkel zijn en niet op de webshop of dat er kortingsacties zijn op de webshop en niet in de winkel.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs (bv. juwelen, riem, …).

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in België en Nederland. Klanten uit andere landen dienen eerst een mail te sturen naar info@bo-chic.be. Hun aanvraag wordt dan elk apart bekeken en behandeld. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Bo – Chic niet. Bo – Chic is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Bo – Chic heeft het recht fouten aan te passen, ook wanneer een bestelling al bevestigd zou zijn. In dat geval heeft de klant het recht te kiezen of hij van de aankoop afziet dan wel of hij deze bevestigt tegen de gecorrigeerde prijs of voorwaarde. Als de klant niet binnen de 5 kalenderdagen laat weten dat hij de aankoop bevestigt, gaat Bo –Chic ervan uit dat de klant van de aankoop afziet.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen via info@bo-chic.be.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Bo – Chic. Bo – Chic kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Online bestellingen kunnen geweigerd worden indien het product voor de online betaling reeds in de winkel verkocht is. De koper zal via een e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.

Bo – Chic is gerechtigd om – zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren, de leveringstermijn aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Online aankopen

Wanneer u een bestelling wilt plaatsen gaat u als volgt te werk:

1. Plaats de producten in de winkelwagen. De getoonde prijzen op de website zijn inclusief btw.
2. Zodra u de gewenste producten heeft toegevoegd gaat u naar de winkelwagen en kiest u voor
"afrekenen".
3. U komt nu in een nieuw scherm waar u uw gegevens kunt invullen. Dit gebeurt in een veilige
omgeving. Doorloop hier de 4 stappen:
- Stap 1: vul uw adresgegevens in
- Stap 2: kies een verzendwijze
- Stap 3: kies een betaalwijze
- Stap 4: Controleer uw bestelling.

4. Wanneer u akkoord bent met de bestelling vinkt u "ik ga akkoord met de algemene
voorwaarden" aan en drukt u op de knop "plaats bestelling".

Mocht u zich echter hierna nog bedenken dan kunt u nog gebruik maken van het herroepingsrecht. Wij adviseren u dan om z.s.m. contact met ons op te nemen zodat de goederen niet uit worden gestuurd.

Zodra uw bestelling is geplaatst doen we er alles aan om uw goederen zo spoedig mogelijk te leveren.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

via Mollie: Bancontact / Mistercash / Creditcard / Online banking

via vooruitbetaling door bankoverschrijving op rekeningnummer BE89 0689 1027 3285

Bo – Chic is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant eerder betrokken was.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via www.bo-chic.be worden geleverd in België en Nederland. Klanten uit andere landen dienen eerst een mail te sturen naar info@bo-chic.be. Hun aanvraag wordt dan elk apart bekeken en behandeld.

De goederen worden pas verstuurd nadat de volledige betaling uitgevoerd is.

De levering gebeurt door Bpost.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de klant geleverd binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan Bo – Chic.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf de verzending. Bo – Chic is niet verantwoordelijk voor “verloren gegane” pakketten. Vanaf het moment dat het pakket een track & trace nummer krijgt, is de klant verantwoordelijk voor zijn/haar pakket en goederen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Bo – Chic.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Bo – Chic te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Bo - Chic.

De klant heeft het recht om aan Bo – Chic mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van ontvangst.

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen na de dag van ontvangst contact opnemen via info@bo-chic.be en de goederen binnen de 14 dagen na ontvangst terugbezorgen aan Bo – Chic.

Artikelen die in prijs verminderd zijn door eender welke actie vallen niet onder dit herroepingsrecht.

De kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de klant.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Bo – Chic zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de artikelen. Gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen, artikelen waarvan het etiket verwijderd is, artikelen die geuren bevatten van parfums of andere worden noch teruggenomen noch terugbetaald.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de klant zal dit ten laste van de klant in rekening worden gebracht.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Bo - Chic alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Bo - Chic op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Bo - Chic wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door Bo - Chic geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Bo - Chic betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met Bo – Chic waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Bo – Chic.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Bo – Chic zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden vanaf de ontvangstdatum door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Bo - Chic is bereikbaar via e-mail op info@bo-chic.be, via telefoon op 0498 80 28 03 of per post op het volgende adres Hoogstraat 38, 9620 Zottegem. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Bo - Chic beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Bo - Chic zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Bo – Chic respecteert de Belgische wet van 25 mei 2018 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door de klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

De klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Bo – Chic, Hoogstraat 38, 9620 Zottegem, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens. Indien nodig kan hij ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Bo - Chic (info@bo-chic.be).

Wij behandelen de persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Bo – Chic heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Bo – Chic houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Bo - Chic om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Bo – Chic. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Bo – Chic kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform.

Copyright en inhoud:

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijk toestemming is verleend door de eigenaar van www.bo-chic.be. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijk of strafrechtelijke vervolging.

© 2022 Bo-Chic - Hoogstraat 38, 9620 Zottegem (België) - BTW BE 0525.658.242
Algemene voorwaarden - Privacy policy - Cookie policy - Sitemap Quoted: Websites met méér
Om je surfervaring te verbeteren maakt Bo-Chic gebruik van cookies. Meer informatie    OK